Advokatfirma Varjag AS
Postboks 138
1300 Sandvika
Tlf: 67 52 25 00
Faks: 67 52 25 01

Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik

E-post: post@varjag.no
Bli oppringt
Bli oppring av en rådgiver
Send
Send meg informasjon
Få gratis informasjon tilsendt din epost
Send

Følg oss på facebook
Advokatfirma Varjag AS er spesialister på etablering av AS og NUF,
og tilbyr både hylleselskap, nyregistrering, skattefri omdanning og
registrering av alle typer endringer til fastpris. Hos Varjag får du
rask og profesjonell oppfølging med lovpålagt sikkerhet fra advokat.
AS
Hylleselskap
Levering samme dag betaling mottas.

Pris kr 25 000.
Aksjekapital betales ikke i tillegg.


Gebyr for navneendring,
kr 1 357 kommer i tillegg.

Selskapet leveres med
kr 10 182 i skatt- og avgiftsmessig fordel.

Dersom virksomheten ikke er mva-pliktig er fordelen kr 6 600.
Bestill
AS
Nyregistrering
Leveringstid ca. 1 - 2 uker

Pris kr 3 000 + mva.

I tillegg kr 5 784 i gebyr til Brønnøysund.

Andre priser og gebyr hvis D-nr, se prisliste

Aksjekapital på kr 30 000 kommer i tillegg.
Bestill
NUF
Nyregistrering / Hylle
Ikke kapitalkrav eller revisorplikt.

Nyregistrering kr 3 000 + mva.
I tillegg kr 2 668 i Brønnøysund-gebyr.

Hylleselskap kr 8 900,- inkl. mva.
Levering samme dag betaling mottas.
Gebyr i Br.reg. for navneendring,
kr 1 357 kommer i tillegg.

Engelsk LTD-selskap med norsk filial samt oppfølging overfor England.

Oppfølgingsgaranti.
Bestill
Tjenester
Verktøy
NUF-kampanje

NUF: Kun kr 3000+mva. inkludert oppfølgingsgaranti


Vi gir kjøpere av vår NUF-pakke garanti for at de lovbestemte Engelske rapporter (årsmelding og årsregnskap) blir sendt til det engelske foretaksregisteret i rett tid. Garantien innebærer:

- at vi vil betale eventuelle bøter som ilegges på grunn av manglende rapportering til England.
- at vi kostnadsfritt leverer et nytt NUF hvis det innkjøpte NUF blir slettet pga. manglende rapportering til England. Garantien er sikret ved Varjags ansvarsforsikring som advokatfirma. Dersom du lider tap på grunn av feil ved en advokats arbeid, har du den trygghet at enhver advokat plikter å ha en forsikring på minst 5 mill. kr til dekning av erstatningsansvar som advokaten pådrar seg ved utøvelsen av advokatvirksomheten.

Du kan lese mer om vår oppfølgingsgaranti her

Bestill NUF
Informasjon & Aktuelt

Hvordan bestiller jeg et selskap?

Klikk på knappene "Bestill AS" eller "Bestill NUF" øverst på menylisten til venstre. Velg så hylle eller nyregistrering.

Prinsipiell dom om ansvarsforhold i NUF

Varjag har nylig vunnet en prinsipiell sak om eier av et NUF kan holdes personlig ansvarlig for mangler ved varesalg fra NUFet.

Det var ikke omstridt i saken at et engelsk ltd-selskap med NUF i utgangspunktet er ansvarlig for evt mangler ved varesalg fra NUFet, og ikke NUFets aksjonærer personlig. Hovedspørsmålet i saken var om eneaksjonæren likevel kunne bli holdt personlig ansvarlig på grunnlag av ansvarsgjennombrudd. Dette innebærer at selskapsformen blir satt til side slik at aksjonær i selskapet blir ansvarlig for selskapets forpliktelser.

Saksøkte hadde kjøpt et vareparti fra NUFet sommeren 2012. Han reklamerte på varene, og våren 2013 fremmet han en forliksklage mot NUFets eier og styreleder personlig med krav om erstatning. Forliksrådet tok kravet til følge og NUFets eier ble dømt til å betale erstatning til kjøperen av varepartiet.

Varjag førte saken for NUFets eier for tingretten. Retten kom til motsatt resultat av forliksrådet, og frikjente eieren med den begrunnelse at han ikke kunne holdes personlig ansvarlig for varesalget fra NUFet. Det ble særlig lagt vekt på at den norske filialen var drevet som et norsk aksjeselskap og ikke som et enkeltpersonforetak. NUFet hadde rapportert til norske myndigheter på lik linje som et norsk aksjeselskap, og økonomien til NUFet var adskilt fra eierens privatøkonomi.  At NUFet i mellomtiden var blitt slettet var ikke alene et forhold som kunne gi grunn til fravikelse fra det klare utgangspunkt om ansvarsbegrensning for denne selskapsformen. Det følger av rettspraksis at terskelen for ansvarsgjennombrudd er høy.

Advokatfullmektig Hege Brobakken i Advokatfirma Varjag førte saken for Moss tingrett 2. januar 2014, og dom ble avsagt 6. januar 2014. Du kan lese hele dommen her.


Spesialpris / finnerlønn kr 1000,-

Mange NUF-leverandørers pristilbud har likhetstrekk med tilbud om salg av bil uten hjul.
Kjøper du en bil, skal bilen ha hjul. Ikke bare to eller tre, men fire hjul.

Kjøper du et NUF, bør disse 6 basistjenestene være med:

1. Registrering i England og Norge, inkl. engelsk og norsk firmaattest
2. Fritak fra engelsk skatteplikt. Ingen plikt til årlig rapportering til engelsk skatteetat.
3. Årsmelding til det engelske registeret. Første rapportering 12 måneder etter stiftelsen.
4. Årsregnskap til samme register. Første rapportering 16 - 22 måneder etter stiftelsen.
5. Registrert adresse i England for ett år med postvideresending til Norge.
6. Kvalitetssikring og oppfølgingsgaranti v/ advokatfirma med lovbestemt sikkerhetsstillelse.

Å levere NUF uten disse basistjenestene er det samme som å påføre kjøperen problemer.
Vår pris for NUF med de 6 tjenestene er kr 3000 + mva + Brønnøysundgebyr kr 2668.

Finner du et NUF-tilbud inkl. de 6 basistjenestene fra en annen leverandør til en lavere pris enn vår, leverer vi et NUF til deg til den lavere prisen og gir deg samtidig en finnerlønn på kr 1000.


Les mer..Useriøse hjelpere med forsømmelse og rot

Et Trondheimsfirmas forsømmelser har ført til at 175 Ltd/NUF er blitt slettet. Et Oslofirma har gjennom ulovlige engelske selvangivelser skapt rot og ekstra arbeid for sine kunder.

Du vil ikke la en ufaglært reparere bilen din. Hvorfor la ufaglærte registrere selskapet ditt?
Som advokatfirma med lovbestemt sikkerhetsstillelse innestår Varjag for at lovens krav er fulgt.
De fleste NUF-tilbydere mangler faglige juridiske kvalifikasjoner, noe som resulterer i forsømmelser, rot og feilinformasjon.

Ta gjerne en telefon til en av våre rådgivere og spør om råd om juridiske eller andre forhold.
Har du tillit til en leverandør som ikke vil oppgi sine medarbeideres navn og kvalifikasjoner?


Les mer..Årsregnskap og rapportering

NUF-selskap med virksomhet i Norge har i utgangspunktet plikt til å innsende årsregnskap både til Norge (Regnskapsregisteret) og til England (Companies House). Selskapet må selv besørge innsendingen i Norge, mens Varjag besørger innsending til England for selskap som betaler for årlig oppfølging.

Selskap som ikke har hatt virksomhet i foregående regnskapsår kan søke Regnskapsregisteret i Norge om fritak fra innsendelse av årsregnskap.

NB: Dersom selskapet også har virksomhet i UK, må selskapet selv besørge innsending av årsregnskap til UK (Companies
House).Brønnøysundregistrene lanserer gratistjeneste

Brønnøysundregistrene lanserte 17.06.2011 gratistjenesten "Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene" i Altinn. Næringsdrivende som bruker Altinn kan skaffe seg firmaattest, årsregnskap for de tre siste årene og andre utvalgte produkter gratis fra eget foretak. Tjenesten kan benyttes av daglig leder, styreleder, styremedlem, regnskapsfører og revisor når de har registrert rolle i enheten. Produktene er kun tilgjengelig for egne enheter.

Logg inn i Altinn og søk etter ønsket produkt.

Her vil du kunne se, laste ned og videresende:

  • kopi av firmaattest
  • kopi av pantattest
  • bekreftelse fra konkursregisteret
  • registerutskrift
  • årsregnskapet for de tre siste årene
Daglig leder, styreleder, styremedlem, regnskapsfører og revisor kan se de utvalgte produktene, laste dem ned til sin egen pc eller videresende en kopi av for eksempel firmaattesten.
Lov om revisjonsfritak for norske AS trådte i kraft 1. mai 2011

Lovvedtaket om fritak for revisjon av årsregnskap for små norske AS trådte i kraft 1. mai 2011, og innebærer at AS som oppfyller følgende vilkår kan velge bort revisjon fra og med inneværende regnskapsår:

1.driftsinntektene er mindre enn kr 5 mill.
2.balansesummen er mindre enn kr 20 mill.
3.antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk i gjennomsnitt
4.selskapet kan ikke være et morselskap
For ordens skyld: vilkår 2, 3 og 4 gjelder kun for norske AS, ikke for NUF.


Les mer..Kontroll på oppfølging

Fra tid til annen blir vi spurt om status når det gjelder oppfølging overfor det engelske registeret. Enkelte spør fordi de har overtatt et Ltd/NUF, andre fordi de er usikre på om NUF-leverandøren tar sine oppfølgingsplikter alvorlig. Den enkelte kan selv sjekke status ved å gå inn på nettstedet til registeret og søke på selskapsnavnet.


Sjekk status..Konkursrådet advarer mot useriøse NUF-tilbydere

Konkursrådet, som er oppnevnt av Justisdepartementet, advarer mot useriøse NUF-tilbydere. Rådet peker på at det "finnes i dag en rekke personer og selskaper som tilbyr tjenester vedrørende opprettelse av utenlandske selskaper med norske avdelinger. Det har vist seg at kunnskapene blant disse om NUF, blant annet hvilke plikter NUFet har overfor norske og utenlandske myndigheter, varierer stort. Det stilles i dag ingen formelle krav til slike tilbydere, til tross for at opprettelse av slike selskaper reiser en rekke vanskelige problemstillinger. Det er uklart hvilket ansvar som kan gjøres gjeldende overfor slike tilbydere, og om useriøse aktører kan bli strafferettslig ansvarlig."


Les mer..Innsending til regnskapsregisteret

Tidligere var NUF fritatt for innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Dette fritaket er nå bortfalt. Fra og med 2005-regnskapet skal NUF sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret.


Les mer..Kundeinfo

Våre kunder har fått brukernavn og passord for tilgang til Kundeinfo. Der finner man nyttig informasjon om drift av norskregistrerte engelske aksjeselskaper, bl.a. om selvangivelsen med vedlegg, årsberetning, utdeling av utbytte, endringer i styre og aksjonærportefølje, eierspørsmål, verneting, konkurs m.m. samt

- mønster for årsberetning og protokoll om utbytteutdeling, diverse endringer m.v.
- nedlasting av dokumenter, skjemaer, avtaler m.v.
SidekartTil toppen