Advokatfirma Varjag AS
Postboks 138
1300 Sandvika
Tlf: 67 52 25 00
Faks: 67 52 25 01

Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik

E-post: post@varjag.no
Bli oppringt
Bli oppring av en rådgiver
Send
Send meg informasjon
Få gratis informasjon tilsendt din epost
Send

Følg oss på facebook
Skatteplanlegging
Gjelder både norsk AS og NUF


Fritaksmetoden


Beskatning av utbytte og gevinster for aksjeselskaper som eier aksjer (selskapsaksjonærer) skjer etter fritaksmetoden og innebærer at selskapsaksjonærer som hovedregel skal fritas for beskatning av gevinst og utbytte på aksjer mv. Tilsvarende vil det ikke være fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer.


Plassering av personlig eide aksjer i et holdingselskap


Som ledd i tilpasning til reglene for selskapsbeskatning, har mange opprettet norsk AS eller NUF (holdingselskap) og plassert sine aksjer der. Dermed kan de på grunnlag av fritaksmetoden la utbytte fra sine forskjellige aksjeposter ligge i holdingselskapet som ikke betaler skatt av denne inntekten. Selges aksjene, kan fortjenesten fortsatt bli liggende i holdingselskapet - uten beskatning. Først når pengene tas ut til privat forbruk, blir pengene beskattet.

Når en person overdrar sine personlig eide aksjer til et aksjeselskap (norsk AS eller NUF), må han skatte for den gevinst han får ved denne overdragelsen (skattepliktig realisasjon).


Utbytteskatt for personlige aksjonærer. Aksjonærmodellen


Dersom aksjonæren beholder aksjene som personlig eide aksjer, beskattes han/hun etter aksjonærmodellen. Aksjonærmodellen innebærer at utbytte og gevinster som overstiger en viss avkastning (skjermingsfradraget), blir beskattet på aksjonærens hånd. Skjermingsfradraget er satt til gjennomsnittlig rente på statsobligasjoner med 5 års løpetid, ca 3 - 4 %. Den overskytende delen blir beskattet på aksjonærens hånd med 28%.

Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje eiet pr 31.12. i inntektsåret. Dersom utbyttet er mindre enn skjermingsfradraget det enkelte år, kan resterende skjermingsfradrag fremføres på denne aksjen.

Talleksempel
Skjermingsrenten er satt til 4%. Anskaffelseskost i år 1 for aksje A er kr 10 000
Skjermingsfradrag år 1: (10 000 x 4%) = 400
Utbytte år 1 = 500
Skattepliktig utbytte (500 - 400) = 100
Ubenyttet skjermingsfradrag år 1 = 0

Les skattetatens beskrivelse av aksjonærmodellen.
SidekartTil toppen