Advokatfirma Varjag AS
Postboks 138
1300 Sandvika
Tlf: 67 52 25 00
Faks: 67 52 25 01

Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik

E-post: post@varjag.no
Bli oppringt
Bli oppring av en rådgiver
Send
Send meg informasjon
Få gratis informasjon tilsendt din epost
Send

Følg oss på facebook
Oppfølging og garanti

NUF - Oppfølging og oppfølgingsgaranti


Oppfølging overfor norske myndigheter

Regnskapsføring, selvangivelse til likningskontoret og årsregnskap til Brønnøysund.
Denne oppfølgingen overfor norske myndigheter er ditt ansvar.
Du kan inngå avtale med en regnskapsfører om bistand til dette.

Les mer..

Oppfølging overfor engelske myndigheter er inkludert i NUF-pakken som består av disse 6 basistjenestene:

1. FØRSTEGANGSREGISTRERINGEN i England og Norge.

2. ENGELSK SKATTEFRITAK. Fritak fra engelsk skatteplikt samt fritak fra plikt til årlig rapportering til engelsk skatteetat under forutsetning av at selskapet leverer selvangivelse til norsk likningskontor samt at det ikke foreligger virksomhet i det engelske hovedselskapet.

3. ÅRSMELDING. Innen ett år etter at NUF er stiftet, plikter selskapet å sende en årsmelding (annual return) til det engelske foretaksregisteret. Meldingen er en oversikt over styre, aksjonærer, aksjekapital m.m. Meldingen skal sendes inn hvert år.
Manglende innsending fører til at selskapet slettes ca ett år etter fristens utløp.
Oppfølgingsgaranti, se nedenfor.

4. ÅRSREGNSKAP ENGLAND (Dormant annual account).
Innen 16 - 22 måneder etter at NUF er stiftet, plikter selskapet å sende årsregnskap (Dormant annual accounts) til det engelske foretaksregisteret. Varjag tar seg av dette for selskap som har sitt styre og all sin virksomhet i Norge. Manglende innsending fører til at selskapet slettes ca ett år etter fristens utløp. Videre ilegges selskapet en bot på £150 som vokser i takt med forsinkelsen.

Oppfølgingsgaranti, se nedenfor.

5. REGISTRERT ENGELSK ADRESSE det første året. Denne benyttes til post fra engelske myndigheter. Gratis videresending av myndighetspost til Norge.

6. KVALITETSSIKRING OG OPPFØLGINGSGARANTI v/ADVOKATFIRMA med lovbestemt sikkerhetsstillelse og med spesialkompetanse på norsk og engelsk aksjerett.

Foruten ovennevnte basistjenester får du følgende tilleggstjenester:
- Brukernavn og passord til Kundeinfo på www.varjag.no. Innhold: Oppdatert NUF-informasjon.
- Kundebrev med oppdatering om forhold av interesse for NUF-selskap.

Spesialpris / finnerlønn

Varjag har mer enn noen annen leverandør prioritert oppfølgingstjenestene slik at de som står for driften av selskapet skal unngå å få problemer senere. Finner du et NUF-tilbud fra en annen leverandør med ovennevnte 6 basistjenester til en lavere pris enn vår, vil vi levere et NUF til den lavere prisen og samtidig gi en finnerlønn på kr 1000.

Send en email til post@varjag.no, fortell hvor du fant tilbudet, og vi tar kontakt.


Oppfølgingsgaranti basert på ansvarsforsikring


Vi gir kjøpere av vår NUF-pakke garanti for at de lovbestemte Engelske rapporter (årsmelding og årsregnskap) blir sendt til det engelske foretaksregisteret i rett tid. Garantien innebærer:
- at vi vil betale eventuelle bøter som ilegges på grunn av manglende rapportering til England.
- at vi kostnadsfritt leverer et nytt NUF hvis det innkjøpte NUF blir slettet pga. manglende
rapportering til England.

Garantien er sikret ved Varjags ansvarsforsikring som advokatfirma. Dersom du lider tap på grunn av feil ved en advokats arbeid, har du den trygghet at enhver advokat plikter å ha en forsikring på minst 5 mill. kr til dekning av erstatningsansvar som advokaten pådrar seg ved utøvelsen av advokatvirksomheten.

Hvorfor gir vi en slik garanti? Mange som har kjøpt NUF-selskap opplever at de på grunn av manglende rapportering blir bøtelagt av det engelske registeret, og/eller at selskapet de kjøpte er blitt slettet av samme grunn. Leverandøren som solgte selskapet er forsvunnet eller fraskriver seg ethvert ansvar.

Forutsetningen for garantien er at kunden:

- innen gitte frister har gitt oss de opplysninger vi trenger, med underskrift hvis nødvendig,
- har gitt oss oppdatert telefonnr. og emailadresse (evt. postadresse hvis kunden ikke har email),
- har betalt NUF-pakken,
- har betalt den årlige oppfølgingspris (kr 2200 + mva) pr år (Oppfølging i år nr 1 omfattes av NUF-pakken).

Vi kan gi denne garantien til de som har kjøpt vår NUF-pakke fordi vi kjenner selskapet fra starten av. Vi ligger alltid i forkant når det gjelder rapportering til det engelske foretaksregisteret og til engelsk skatteetat. Vi vet derfor at det ikke kommer noen overraskelser. Vi har full kontroll. Det samme er ikke tilfelle når vi overtar oppfølgingsoppgaven for selskap stiftet av andre firma. Som regel er det her forsømmelser i forhold til engelsk foretaksregister eller skatteetat. Vi må drive detektivarbeid for å avklare vedkommende selskap forhistorie.


En "garanti" uten ansvarsforsikring er verdiløs


Vi ser at enkelte andre NUF-leverandører har kopiert vår oppfølgingsgaranti. I ett tilfelle har leverandøren kopiert oss ord for ord, m.a.o. direkte avskrift fra våre nettsider. Hvem som helst kan lansere og skilte med en "garanti". Spørsmålet er om leverandøren har økonomi til å betale eller om firmaet i det hele tatt eksisterer når kunden krever dekning i henhold til garantien. Garanti blir det først når man har en ansvarsforsikring som gir kunden sikkerhet for at garantien er operativ uten hensyn til garantistens økonomi.


Oppfølging for selskaper stiftet av andre NUF-leverandører


Oppfølgingspris pr år (12 måneder) - uansett når på året vi starter: Kr 2200 + mva, sum kr 2750.
Dessuten: Flytting av tjenesten fra gammel leverandør = gratis.

Varjag har overtatt oppgaven som foretakssekretær (company secretary) for mange norskregistrerte engelske selskap. Årsakene til at de kommer til oss er forskjellige:
- NUF-leverandørensom opprinnelig stiftet selskapet har ikke sørget for oppfølging i England
- NUF-leverandørensom opprinnelig stiftet selskapet har ikke sørget for fritak for skatt i England
- Kunden er misfornøyd med at det er vanskelig og tidkrevende å få gjort endringer (aksjesplitt, tingsinnskudd, endringer i vedtektene, kapitalforhøyelse m.m.). Årsaken er at flere leverandører mangler faglig kompetanse og arbeider via mellommenn i England.
- Kunden er misfornøyd med rot eller dårlig service fra leverandørens side.
- NUF-leverandøren som opprinnelig stiftet selskapet, er gått konkurs eller er bare blitt borte.

Varjag overtar ansvaret for all rapportering til engelske myndigheter. Hvis du er interessert i dette, vennligst send oss en mail med selskapets navn og company number. Vi sender deg så faktura og papirer til underskrift for oversending til det engelske registeret.

I flere tilfelle der vi har overtatt oppfølgingen, har det vist seg at den tidligere sekretæren har forsømt rapportering overfor engelsk skatteetat. Det har derfor vært nødvendig å gjøre en innsats overfor den engelske skatteetaten for å få ettergitt -
- skyldig skatt som er blitt fastsatt ved skjønnsligning på grunn av manglende rapportering,
- straffegebyr (penalty) som er blitt ilagt på grunn av manglende rapportering.
Det kan derfor komme et tilleggshonorar for å dekke dette merarbeidet.


Oppfølging - Profesjonell advokat- og sekretærbistand


Mange NUF som er etablert av andre NUF-leverandører, kommer til Varjag og ber om at vi overtar videre oppfølging som foretakssekretær/company secretary. Mange oppdager at foretaket som opprinnelig registrerte NUF-selskapet, ikke er i stand til å håndtere endringer, eller at det går veldig sent. Hva kan Varjag tilby?

Endringer med hensyn til styremedlemmer (directors) o.l. kan gjøres via vår online forbindelse med det engelske foretaksregisteret.

Endringer når det gjelder aksjonærer, registrerer vi i vår database etter hvert som vi mottar melding om endringene. Disse endringene blir tatt med i årsmeldingen (annual return) som sendes online til det engelske registeret én gang i året.

Som advokatfirma har vi i flere år arbeidet med engelske aksjeselskaper og har erfaring med behandling av de fleste spørsmål som måtte dukke opp, særlig i forhold til det engelske foretaksregisteret og engelske skattemyndigheter. Oppgaver som ofte dukker opp, er:

- Det engelske foretaksregisteret: Endring av selskapsnavnet, kapitalforhøyelse, nye aksjonærer, tingsinnskudd, aksjesplitt, aksjespleis, oppløsning og sletting m.v.
- Den engelske skatteetaten: Søknad om ettergivelse av iliknet skattt. Annullering av straffebøter.
- Engelske domstoler: Gjenoppliving av slettede aksjeselskap (restoration).

Vær forsiktig med å overlate juridisk arbeid til ikke-jurister.
Et eksempel på hva det kan føre til: Klikk her.

Vi bruker datasystemet Blueprint som er utviklet av the Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA), som er den britiske sammenslutningen for company secretaries. Systemet gjør det mulig raskt å finne fram til alle data vedrørende de selskaper vi har ansvaret for, herunder forfallslister for de forskjellige rapporter og meldinger som skal sendes engelske myndigheter.


Oppfølging - Endringer etter at selskapet er kommet i gang


Meldinger til både det engelske registeret og til Brønnøysund

Vi kan sørge for registrering av endringer i både det engelske registeret og i Brønnøysund. Typiske endringer er nytt styre/daglig leder, oppløsning og sletting av selskapet med filial. Priser går frem under menyknapp "Priser" til venstre.

Meldinger til det engelske foretaksregisteret

Foruten de lovbestemte årlige meldinger til engelske myndigheter som angitt ovenfor, tar Varjag seg av registrering av andre endringer. Pris 1000 kr / 1600 kr + mva.

Dette gjelder endringssaker som bl.a.:
¤ Endring av sammensetning av styret i hovedselskapet.
¤ Overdragelse av aksjer. Gyldig overdragelse krever bruk av skjemaet "Stock Transfer Form".
¤ Økning av aksjekapitalen.
¤ Endring av selskapets navn.

Meldinger til Brønnøysund om den norske filialen

Våre kunder kan selv melde endringer til Brønnøysund
Gå inn på Kundeinfo. Våre kunder har fått tildelt brukernavn og passord som gir tilgang til Kundeinfo. Der gis det veiledning om framgangsmåte for endringsmeldinger til Brønnøysund, bl.a. mønster for protokoll fra møte i selskapets styre om de vanligste endringer. Registrering av endringer i Brønnøysund er gebyrfrie med unntak av endring av filialnavnet, som koster kr 1440 ved elektronisk innsending på Altinn og kr 2832 ved innsending på papir.

Om du ønsker, kan Varjag ta seg av registrering av slike endringer.
Pris kr 1000/1600 + mva pr endring eller be om et samlet pristilbud ved flere endringer.
Prisen inkluderer skriving av protokoll samt utfylling og innsending av hovedblankett.
Ved endring av filialnavn kommer i tillegg kr 1440/2832 i Brønnøysund-gebyr.
SidekartTil toppen