Advokatfirma Varjag AS
Postboks 138
1300 Sandvika
Tlf: 67 52 25 00
Faks: 67 52 25 01

Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik

E-post: post@varjag.no
Bli oppringt
Bli oppring av en rådgiver
Send
Send meg informasjon
Få gratis informasjon tilsendt din epost
Send

Følg oss på facebook
NUFs plikter

NUFs regnskapsplikt og skatteplikt i Norge


NUF-selskapet har regnskapsplikt og må som andre norske foretak føre regnskap og utarbeide årsregnskap. Når NUF er hjemmehørende i Norge, skal regnskapet omfatte hele selskapets virksomhet, både i hovedselskapet og i den norske filialen.

Skatteetaten har utarbeidet en brosjyre med tips og råd om regnskapsføring:

Klikk her

Et selskap registrert i utlandet anses skatterettslig som hjemmehørende i Norge når selskapet faktisk ledes fra Norge og all virksomhet utøves her. Dette følger av skatteloven § 2-2 nr 1 og innebærer at NUF er underlagt de skatteregler som gjelder for norske aksjeselskap, herunder fritaksmetoden som fritar aksjeselskap for skatt på mottatt aksjeutbytte.
Les mer om fritaksmetoden


NUFs plikter


Plikter overfor engelsk foretaksregister

Varjag tar seg av rapportering til det engelske foretaksregisteret for NUF som har betalt for oppfølging og som har all sin virksomhet i Norge. Varjag ber om å få tilsendt årsregnskapet så snart dette foreligger for å ha et grunnlag for innsending av årsregnskap til det engelske foretaksregisteret. 

Plikter overfor engelsk skatteetat

Dersom selskapet har levert selvangivelse til norsk likningskontor, vil Varjag overfor engelsk skatteetat dokumentere at selskapet er skattepliktig i Norge. Selskapet oppnår dermed fritak fra engelsk skatt. Dersom selskapet ikke har levert norsk selvangivelse, kan vi ikke skaffe engelsk skattefritak. Selskapet må da selv ordne sitt forhold til engelsk skatteetat. Vi kan formidle kontakt med engelsk regnskapsfører som bistår med dette.

Plikter overfor norske myndigheter - Regnskap og selvangivelse

NUF-selskapets ledelse har ansvaret for at selskapet oppfyller sine plikter overfor norske myndigheter, herunder plikten til å føre regnskap og å sende inn selvangivelse til Skatteetaten samt årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund.
Innsendingsplikten gjelder selv om det ikke har vært drift i selskapet.
Alle NUF-selskap plikter å levere selvangivelse til likningskontoret. Frist: Altinn 31.05.
Uten norsk selvangivelse får selskapet heller ikke engelsk skattefritak.

Årsregnskap til Regnskapsregisteret
NUF som ble registrert i Norge i 1. halvår 2010 eller før, plikter å levere årsregnskap 2010 til Regnskapsregisteret, Brønnøysund. Frist: Altinn 31. juli. (Papirinnsendelse ble avviklet i 2015).
NUF som ble registrert i Norge i 2. halvår 2018 kan ta dette regnskapet med i forbindelse med regnskapet for 2019.


Mer om den norske selvangivelsen


Vi tar her med brev av 16.01.2007 fra Asker og Bærum likningskontor til NUF i Akershus fylke. Det som sies her gjelder i alle fylker.

"I forbindelse med ligningen for inntektsåret 2006 har ligningskontoret vurdert filialens skatteplikt.

I det tilfellet hvor all virksomhet skjer i filialen, dvs. der det utenlandske foretaket kun er registrert i utlandet mens driften og den faktiske ledelse av selskapet (styret) sitter i Norge, vil utgangspunktet være at filialen er alminnelig skattepliktig til Norge som et hjemmehørende norsk selskap, jf. skatteloven § 2-2 nr. 1. Filialen vil da være skattepliktig til Norge for all inntekt uavhengig av hvor den er opptjent (globalskattepliktig).

I følge ligningskontorets opplysninger kan det virke som om all drift og den faktiske ledelse av selskapet foregår i den norske filialen, og at det kun er selve registreringen av selskapet som har skjedd i utlandet. På bakgrunn av dette anser ligningskontoret filialen for å være alminnelig skattepliktig til Norge.

Som en følge av at filialen anses alminnelig skattepliktig til Norge, vil filialen bli lignet som et ordinært norsk aksjeselskap. Dette innebærer at alle pliktige ligningsskjemaer for aksjeselskap skal leveres.

Relevante skjema kan blant annet være:

- Selvangivelse for aksjeselskap (RF-1028)
- Næringsoppgave 2 (RF-1167)
- Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier (RF-1217)
- Avskrivningsskjema for saldo og lineære avskrivninger (RF-1084)
- Avstemming av egenkapital (RF-1052)
- Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp (RF-1022)
- Årsoppgave over arbeidsgiveravgift (RF-1025).

Det er viktig at opplysninger om antall aksjer og pålydende pr aksje opplyses i RF-1052.

Det er videre viktig at all korrespondanse til ligningsmyndighetene og øvrige myndigheter, skjer med filialens organisasjonsnummer og ikke hjelpenummeret som tildeles hovedforetaket.

Virksomheter som benytter seg av avvikende regnskapsår bes opplyse om dette i brev eller e-mail til ligningskontoret.

Dersom filialen er av den oppfatning at den ikke er alminnelig skattepliktig til Norge, ber vi om at det redegjøres for dette i brev til ligningskontoret.

Ligningskontoret gjør for ordens skyld oppmerksom på at unnlatelse av å levere pliktig selvangivelse kan medføre en eller flere av følgende sanksjoner:

- skjønnsmessig fastsettelse av ligningsgrunnlaget etter ligningsloven § 8-2 nr. 3
- tap av klagerett etter § 9-2 nr. 7 bokstav a
- tilleggsskatt etter § 10-2 nr. 2
- straff etter § 12-1 nr. 1 d.

Virksomheter som ikke leverer selvangivelse vil heller ikke kunne få utstedet bostedsbekreftelse til bruk ovenfor utenlandske ligningsmyndigheter.

Ligningskontoret gjør oppmerksom på at selv om det ikke har vært aktivitet i virksomheten for inntektsåret 2006, er virksomheten likevel pliktig til å levere selvangivelse. .............."


Engelsk limited company uten norsk filial


Selskap som reelt ledes fra Norge, er skatterettslig hjemmehørende i Norge selv om det ikke har en filial her. Selskapet plikter derfor å levere selvangivelse med vedlegg innen de vanlige frister. Videre må årsregnskap med årsberetning sendes Regnskapsregisteret.


Merverdiavgift


NUF-selskapet er underlagt merverdiavgiftloven på samme måte som andre norske foretak. Når NUF-selskapet har fått sin norske firmaattest og omsatt for 50.000kr, tar selskapet kontakt med fylkesskattekontoret for å få ordnet mva-registrering. Foretak, inkl. NUF-selskap, med omsetning under 1 mill kr kan komme inn under ordningen med årsterminoppgave slik at terminoppgave bare sendes inn en gang i året, og ikke annenhver måned som andre foretak må gjøre. Krav om bruk av årsterminoppgave må sendes fylkesskattekontoret innen 31. januar vedkommende år.


Forholdet til engelsk skatteetat


Varjag sørger for rapportering til engelsk skatteetat -
- innen skattefrist nr. 1 som er 3 måneder etter stiftelsen, og
- innen skattefrist nr. 2 som er 2 år eller 22-24 mnd etter stiftelsen.
Under forutsetning av at NUF har levert inn norsk selvangivelse til likningskontoret, vil Varjag sende dokumentasjon om dette til engelsk skatteetat og dermed oppnå skattefritak fra engelsk skatteplikt samt fritak for den årlige engelske selvangivelsen.

Praksis hos useriøse NUF-leverandører er følgende:
- De foretar seg ingenting mht. engelsk skatt og påfører dermed NUF engelske straffebøter, eller
- de sender årlig engelsk selvangivelse og registrerer dermed NUF som hjemmehørende i England med den følge at også norske inntekter pliktes oppgitt til engelsk skatteetat. Les mer

Korrigering av tidligere feil

I flere tilfelle der vi har overtatt jobben som foretakssekretær (company secretary), har den tidligere sekretæren forsømt rapportering til engelsk skatteetat. Dette har resultert i at engelsk skatteetat har skjønnslignet selskapet og ilagt selskapet en straffebot, som i starten er på £150 og vokser etter hvert. Dette kommer som en ubehagelig overraskelse 2 år etter at selskapet ble stiftet. I slike tilfelle må vi gjøre en innsats overfor skatteetaten for å avklare selskapets skattestatus og om mulig få ettergitt ilagt skatt og straffebot.

Dersom det tidligere er innlevert engelsk selvangivelse (tax return), trekker vi denne tilbake, og sender i stedet dokumentasjon for at NUF-selskapet er skattepliktig i Norge slik at selskapet får 5 års skattefritak og fritak for å sende årlig engelsk selvangivelse.

Engelsk skatt?
Enkelte spør om man med et NUF-selskap kan komme inn under de engelske skattereglene. Svaret er nei. Når styret for selskapet befinner seg i Norge og utøver sin ledelse av selskapet her, regnes selskapet som hjemmehørende i Norge og skatter til Norge i samsvar med norske skatteregler. Skattemessig behandles m.a.o. NUF-selskapet på samme måte som et vanlig norsk aksjeselskap.

Skatteavtale Norge - Storbritannia

Det er inngått en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia. Avtalen inneholder regler bl.a. for å forhindre dobbeltbeskatning. Dersom en person hjemmehørende i Norge ilegges skatt i England, kan denne skatten trekkes fra i det norske skatteoppgjøret.
SidekartTil toppen