Advokatfirma Varjag AS
Postboks 138
1300 Sandvika
Tlf: 67 52 25 00
Faks: 67 52 25 01

Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik

E-post: post@varjag.no
Bli oppringt
Bli oppring av en rådgiver
Send
Send meg informasjon
Få gratis informasjon tilsendt din epost
Send

Følg oss på facebook
Avtalevilkår

Avtalevilkår ved stiftelse / overdragelse av NUF-selskaper1. Definisjoner


"Varjag" er Advokatfirma Varjag AS, Postboks 138, 1300 Sandvika, org.nr. 968 013 610.
"Kunden" er en fysisk eller juridisk person som inngår avtale med Varjag.
"Registreringsmyndighetene" er Brønnøysundregistrene, eller The Registrar of Companies in England and Wales eller en annen stats registreringsmyndigheter.


2. Generelt


Avtale om levering av en tjeneste er inngått når kunden har sendt bestilling og Varjag har sendt ordrebekreftelse.

Varjag vil underrette kunden dersom ytterligere opplysninger er nødvendig, eller dersom gitte opplysninger ikke godtas av registreringsmyndighetene. Bestillingen vil bli effektuert når kunden har gitt alle nødvendige opplysninger og disse er godtatt av registreringsmyndighetene.

Kunden godtar at Varjag sender informasjon vedrørende de bestilte tjenester via e-post til kundens e-post adresse.

Varjag har rett til å avvise mottatt bestilling. Eventuell mottatt forskuddsbetaling vil i så fall bli returnert til kunden.


3. Betaling


Tjenesten betales ved bestilling med mindre partene har avtalt betaling etter mottatt faktura.


4. Registrert kontoradresse og oppfølging


Avtale om bruk av registrert engelsk kontoradresse og oppfølging (foretakssekretær / company secretary) løper ett år fra avtalens inngåelse og fornyes ved at kunden betaler faktura for oppfølging i år nr. 2 og/eller senere. Dersom slik faktura ikke betales innen angitt forfallsdato, faller avtalen bort. Den engelske adressen skal ikke brukes til andre formål eller andre selskap uten Varjags samtykke

Kunden må varsle Varjag om eventuelle adresseforandringer.

Varjag har rett til å avslutte levering av registrert kontoradresse eller sekretærtjeneste med øyeblikkelig virkning -
a) dersom kunden innen oppgitt frist og tross purring ikke gir opplysninger som kreves av registreringsmyndighetene eller annen offentlig myndighet.
b) dersom kunden etter Varjags vurdering er involvert i virksomhet som strider mot lov eller ærbarhet.
Kunden skal varsles om at tjenesten opphører.

5. Taushetsplikt


Varjag har taushetsplikt om alle forhold av konfidensiell art hos kunden.
Taushetsplikten gjelder også Varjags ansatte og andre som opptrer på Varjags vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt.


6. Ansvar


Varjags ansvar for feil eller tap i forbindelse med den leverte tjeneste er begrenset til et beløp tilsvarende vederlagets størrelse. Varjag fraskriver seg ansvar for indirekte tap eller følgetap eller tap som måtte oppstå som følge av endringer i norsk eller engelsk lov eller som følge av avgjørelser truffet av forvaltningsorganer eller domstolene.
SidekartTil toppen